مهندس اکبر سلطانی مدیر عامل

مهندس عباس پازیار نائب رئیس هیئت مدیره

مهندس بابک شفیعی رئیس هیئت مدیره